УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА ХИПЕР

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски” № 98 (наричано по-долу „Престиж-96”). Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.hyper.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон 02/4191200 или 0898150500 (според тарифния план на абоната).
2. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.
3. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружества "Престиж-96" АД, „Тера Комюникейшънс” АД и ”Ол ченълс груп” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
4. /Изм. на 05.05.2013г., изм. На 31.05.2013г./ Награди в промоционалната игра са: 3 500 кутии вафли Хипер 60 гр. (синя опаковка) – всяка кутия съдържа 25 броя вафли; 42 броя игрови конзоли NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK; тапети /wallpaper/ за мобилен телефон на Хипер (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS).

II. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

5. /Изм. на 05.05.2013г., изм. На 31.05.2013г./ Промоционалната игра е с продължителност (период) от 25 март 2013 г. до 30 юни 2013 г. Промоционалната игра се организира и провежда на територията на Република България.

III. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

6. Продуктите на Престиж-96, които участват в промоционалната игра, са: Хипер класик 60 гр., Хипер какао и ванилия 60 гр., Хипер Лешник 60 гр. Продуктите, участващи в играта, се предлагат в промоционални опаковки, съдържащи уникален код (код за участие в играта) и информация за участие в промоционалната игра.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

7. Включвайки се в промоционалната игра на Престиж-96, участниците се съгласяват да предоставят и доброволно предоставят на Престиж-96 и неговите партньори („Тера Комюникейшънс” АД, „Лео Експрес” ЕООД и „Ол ченълс груп” ООД) свои лични данни - три имена, адрес, телефон и e-mail. Участниците се съгласяват, че Престиж-96 и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. С участието в промоционалната игра се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни за посочените цели, Престиж-96 може да предоставя тези данни на трети лица, с които Престиж-96 си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра.

V. СХЕМА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

8. От вътрешната страна на всяка промоционална опаковка на продукт, участващ в промоционалната игра, се намира уникален девет-символен код, включващ цифри и букви. Желаещите да участват в играта могат да изпратят кода със SMS на номер 1750 (за всички мобилни оператори) или да го регистрират безплатно на интернет на адрес www.hyper.bg. Цената на един SMS е 0.30 лв., с включен ДДС, за абонатите на Мобилтел и VIVACOM и 0.29 лв., с включен ДДС, за абонати на GLOBUL.
9. С един SMS може да бъде регистриран само един уникален код. За един уникален код може да бъде изпратен само един SMS, съответно един код може да бъде регистриран само един път на интернет на адреса www.hyper.bg.
10. /Изм. на 05.05.2013г., изм. на 31.05.2013г./ Чрез регистрирането на уникалните кодове, участниците в промоционалната игра участват в разпределение на наградите 3 500 кутии вафли Хипер 60гр. (синя опаковка), 42 броя игрови конзоли NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK, тапети /wallpaper/ за телефон на Хипер, съгласно правилата на Условията.
10a. /Нова от 05.05.2013г./ Всеки ден от 25.03.2013г. до 05.05.2013г., включително, ще се печелят: 70 кутии вафли Хипер 60гр. (синя опаковка); 1 бр. NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK; тапети /wallpaper/ за телефон на Хипер (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS).
10б. /Нова от 05.05.2013г., изм. на 31.05.2013г./ Всеки ден от 6 май 2013г. до 30 юни 2013г., включително, ще се печелят по 10 кутии вафли Хипер 60гр. (синя опаковка) и тапети /wallpaper/ за телефон на Хипер (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). За този период няма да се печелят игрови конзоли NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK, съответно на участниците няма да им се трупат кодове за спечелване на такава награда.
11. /Изм. на 05.05.2013г./ Всеки участник има право да регистрира неограничен брой уникални кодове. Всеки ден от периода на промоционалната игра, участник регистрирал успешно един уникален код (със SMS или чрез интернет адреса www.hyper.bg) има шанса да спечели 1 кутия вафли Хипер 60гр. (синя опаковка) и/или тапет /wallpaper/ на Хипер (само за участващите в играта, чрез изпращане на SMS). Същият този код се натрупва за събиране на необходимия брой кодове за спечелване на игрова конзола NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK през периода по т. 10а от Условията.
12. /Изм. на 05.05.2013г./ След изпращането на SMS с уникален код или след регистрирането на код на интернет адреса www.hyper.bg, през периода на промоционалната игра, участникът в играта ще получи обратно SMS, съответно съобщение на посочения интернет адрес, дали печели кутия вафли Хипер 60гр. (синя опаковка). На спечелилите ще бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата кутия вафли. С всеки код, изпратен през периода на промоционалната игра чрез SMS, участникът печели веднага тапет /wallpaper/ за телефон на Хипер (тази награда се печели само при изпратен със SMS уникален код). При спечелване на тапет /wallpaper/ на спечелилия се изпраща връзка към интернет адрес, от който наградата може да бъде изтеглена (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, които потребителят има към съответния мобилен оператор).
13. /Изм. на 05.05.2013г./ Участник, който има регистрирани поне 15 уникални кода до 14:00ч. на всеки ден от периода по т. 10а от Условията участва в тегленето за спечелване на игровата конзола NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK през съответния ден. Всеки 15 регистрирани кода дават право на едно участие/шанс за спечелване на наградата. Например, при регистрирани 30 уникални кода към 14:00ч. на съответния ден, участникът участва с два шанса за спечелване в съответния ден, 45 – три шанса, и т.н. Тегленето за спечелване на наградата се извършва всеки ден между 14:00ч и 18:00ч., като поради технически причини е възможно тегленето да се извърши и след посочения краен час.
14. /Изм. на 05.05.2013г./ Участник в промоционалната игра може/има право да спечели само 1 кутия вафли Хипер 60гр. (синя опаковка) на ден от периода на промоционалната игра. Участник в промоционалната игра може/има право да спечели само 1 брой игрова конзола NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK от промоционалната игра. Ако даден участник е изтеглен два или повече пъти от системата за определяне на печелившия (т.е. се окаже, че е спечелил повече от съответния допустим брой награди, съгласно Условията), то неговата награда автоматично се спечелва от 1-та резерва в тегленето, изтеглена от електронната система по т. 15 от Условията.
15. /Изм. на 05.05.2013г./ Спечелилите кутия вафли Хипер 60гр. (синя опаковка) и/или игрова конзола NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK ще бъдат определяни, чрез успешно регистрираните уникални кодове, посредством автоматична електронна система за теглене на награди, с предварително заложен алгоритъм за разпределяне на наградите на случаен принцип.
16. За да могат да бъдат сумирани необходимия брой кодове (напр. 15) за участие за награда NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK, всеки участник трябва да изпрати тези кодове (напр. 15), чрез SMS от един и същ мобилен номер и/или чрез една и съща регистрация на интернет адреса www.hyper.bg. В случай, че даден участник използва и двата метода за регистрация (SMS и регистрация на посочения интернет адрес), за да може системата да отчете необходимия брой успешно регистрирани уникални кодове (напр. 15), участникът следва да използва (да се идентифицира чрез) един и същ мобилен номер (при изпращането на SMS и при регистрацията на интернет адреса www.hyper.bg).
17. /Изм. на 05.05.2013г./ Наградите NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK ще се теглят ежедневно (през периода по т. 10а от Условията) измежду всички участници, изпратили минимално необходимия брой уникални кодове (чрез SMS и/или регистрация на интернет адреса www.hyper.bg). Всеки участник ще участва в тегленето за деня, когато изпрати последния от минимално необходимия брой кодове с SMS или като го регистрира на интернет адреса www.hyper.bg, до часа, посочен в т. 13 по-горе от Условията.
18. /Изм. на 05.05.2013г./ В случай, че през даден ден от периода по т. 10а от Условията никой не спечели награда NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK (поради липсата на регистриран достатъчен брой уникални кодове от участник към 14:00ч. на съответния ден), то наградата за съответния ден ще бъде теглена за спечелване през следващия ден. Например, ако до 14:00ч. на 25.03.2013г. никой участник не изпрати минималния необходим брой кодове, то игровата конзола, предвидена за спечелване на 25.03.2013г. ще бъде разигравана на следващия ден – 26.03.2013г., заедно с игровата конзола предвидена за спечелване на 26.03.2013г. (т.е. на 26.03.2013г. ще могат да се спечелят два броя игрови конзоли от двама участници). Ако през даден ден от периода на промоционалната игра не бъдат спечелени всички 70 броя (съответно 10 броя) кутии вафли, предвидени за спечелване през този ден, останалите неспечелени кутии ще могат да бъдат спечелени през следващите дни от периода на промоционалната игра.
20. /Изм. на 05.05.2013г./ Кодовете на участниците, които не са успели да спечелят награда NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK в даден ден, продължават да се трупат през целия период по т. 10а от Условията до евентуално спечелване на наградата. Например, участник, който е регистрирал 15 кода към 14:00ч. на 25.03.2013г. и не е спечелил наградата за този ден, запазва тези кодове и участва с тях (заедно с евентуално новите регистрирани от него кодове) в тегленето за наградата за следващия ден и т.н. до края на периода по т. 10а от Условията. На участник, който е спечелил награда NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK, престават да му се натрупват кодове, доколкото същият няма право не участва повече за спечелването на такава награда в промоционалната игра.
21. /Изм. На 05.05.2013г./ Натрупаните кодове от участници, които не са спечелили награда NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK от промоционалната игра, не дават право на спечелване на други или допълнителни награди, нито предоставят други права.
22. Печелившите участници – на кутия вафли и/или NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK, ще бъдат обявявани (с кодовете, чрез които са спечелили и част от мобилния им номер, на който последните 4 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса www.hyper.bg, всеки ден. За целите на обявяването, спечелилите NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK се обявяват на посочения интернет адрес, чрез последния регистриран от тях код, преди спечелването на наградата. Поради технически причини е възможно спечелилите от тегленията през официално обявените празнични и неработни дни (вкл. събота и неделя), да бъдат обявени на посочения сайт в първия работен ден след тези дни. На посочения интернет адрес всеки може да следи какви и колко награди са спечелени към определен момент, при отчитане на изключението по предходното изречение. С включването си в промоционалната игра участниците се съгласяват мобилните им номера да бъдат публикувани на посочения интернет адрес. Данните ще бъдат премахнати от посочения интернет адрес в срок от един месец след приключване на промоционалната игра.
23. /Изм. на 05.05.2013г., изм. на 31.05.2013г./ Първото теглене за спечелване на NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK ще бъде на 25.03.2013г. Регистрации на уникални кодове, чрез SMS или интернет адреса www.hyper.bg, могат да се правят и преди официалната начална дата (25.03.2013г.) на промоционалната игра. Кодовете, регистрирани преди началната дата на промоционалната игра, се натрупват за участие в тегленията за награда NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK през периода по т. 10а от Условията. За всеки уникален код, регистриран чрез SMS, преди официалната начална дата (25.03.2013г.) на промоционалната игра, участниците ще получават тапет /wallpaper/ на Хипер за мобилен телефон. С регистриран код, изпратен преди официалната начална дата на играта (25.03.2013г.) не може да се печели кутии с вафли Хипер (синя опаковка). Регистрации на кодове (чрез SMS или интернет адреса www.hyper.bg) извършени след края на промоционалната игра (30.06.2013г.) са невалидни и няма да бъдат отчитани. Лица, изпратили SMS с уникален код след края на промоционалната игра (30.06.2013г.) ще бъдат таксувани за така изпратения SMS-a, независимо от невалидността на регистрацията на кода. Престиж-96 и партньорите му в промоционалната игра не нося отговорност за ненавременно изпращане на SMS-и и не дължат никакви компенсации/обезщетения на лица изпратили такива SMS-и.
24. Участниците в промоционалната игра, спечелили награда NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK, ще бъдат известени чрез SMS или съобщение на интернет адреса www.hyper.bg. На спечелилите ще бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.
25. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 30 работни дни след обявяването им и потвърждение на адреса за доставка.
26. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
27. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриера доставя наградата.
28. Награди, непотърсени в 10-дневен срок след края на периода на промоционалната игра, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез теглене от електронната системата по т. 15, между останалите участници, регистрирали съответния брой необходими уникални кодове по време на промоционалната игра. Разпоредбите на Условията се прилагат при разпределението на наградите.

VI. БОНУС КОД

29. Всеки участник, който хареса страницата ("Like"-не) на Хипер във Фейсбук и изпрати покана на свои приятели към страницата на Хипер във Фейсбук, може да спечели един безплатен бонус код. Бонус кодът дава право на допълнително участие в промоционалната игра, чрез изпращането му с SMS на кратък номер 1750, или чрез регистрация на интернет адреса www.hyper.bg. Участието за спечелване на бонус код не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
30. За спечелване на бонус код всеки участник трябва да извърши следните действия:
а. да натисне бутона “Like” на фен-страницата на Хипер във Фейсбук (http://www.facebook.com/HYPER);
б. да приеме апликацията на Хипер;
в. да изпрати покани на 10 или повече свои приятели;
31. Бонус кодът ще бъде изписан на екрана на участника, веднага щом всички описани по-горе стъпки бъдат спазени.
32. Един участник има право да спечели само 1 бонус код за целия период на промоционалната игра.
33. Всяко лице има право само на една регистрация (еднократно да “Like”-не фен-страницата на Хипер и изпрати покани на своите приятели) за участие за спечелване на бонус код.
34. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата за получаване на бонус код ще бъде автоматично дисквалифициран от промоционалната игра. За случаи на нарушени се считат включително и следните: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един профил във Фейсбук; б) използване на повече от един Фейсбук профил от едно и също лице за участие за получаване на бонус код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице за получаване на бонус код; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие за получаване на бонус код или увеличава шансовете за печалба на участник, извън предвидения в Условията ред. Решението за дисквалификация се взима изключително и само от Престиж-96. Престиж-96 не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на условията за получаване на бонус код.

VII. ДРУГИ

35. Престиж-96 не е длъжен да води кореспонденция за и обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.
36. Престиж-96 не носи отговорност в случай, че продукти в промоционални опаковки се предлагат в търговската мрежа и след изтичане срока на промоционалната игра.
37. Престиж-96 не носи отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството, транспорта и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите.
38. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между Престиж-96 и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи.
39. Престиж-96 не носи отговорност за неполучени обратни SMS-и с резултат от изпратен уникален код.
40. Престиж-96 не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратени SMS-и или извършени регистрации на интернет адреса www.hyper.bg, с уникални кодове.
41. Престиж-96 си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.hyper.bg.
42. Престиж-96 си запазва правото да промени началната дата (респ. периода) на промоционалната игра, ако поради непредвидени обстоятелства като, например, забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.hyper.bg.
43. Престиж-96 има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.hyper.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай, че промоционалната игра бъде прекратена Престиж-96 не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.
44. Престиж-96 не носи отговорност, ако мобилния апарат на даден участник не поддържа формата, вида и др. подобни на изпратения тапет /wallpaper/ на Хипер. Престиж-96 не носи отговорност, ако мобилният апарат на даден участник не поддържа достъп до интернет, няма план към мобилния си оператор, който да му осигурява такъв достъп, или апаратът му не позволява връзката към тапета /wallpaper/ бъде отворена или последният да бъде свален през апарата.
45. Всеки участник, спечелил игрова конзола NINTENDO-WII-U-BASIC-PACK трябва задължително да пази документа удостоверяващ доставката на играта от куриера (товарителницата), за да може да ползва от гаранцията на конзолата. За упражняването на правата по гаранцията спечелилите следва да представят пред доставчика на игровата конзола (посочен в гаранционната карта) документа удостоверяващ доставката на играта от куриера (товарителницата) и гаранционната карата за продукта.